كلينيك فوق تخصصي قرنيه

قرنيه قسمت شفاف جلوي كره چشم است كه مثل شيشه پنجره داخل چشم را از محيط خارج جدا مي كند. قرنيه دو وظيفه مهم دارد: يكي آنكه پرتوهاي نور را به داخل چشم هدايت و آن ها را روي پرده شبكيه متمركز كند، دوم آنكه از ساختمان داخل كره چشم محافظت نمايد. اين عضو بسيار مهم و با اهميت ممكن است به بيماري هايي مانند كراتوكونوس يا قوز قرنيه و كدورت دچار شود. تشخيص و درمان به موقع اين بيماري ها سبب حفظ و پايداري بينايي مي شود و در غير اين صورت نيازمند درمان هاي پيچيده است. كلينيك فوق تخصصي قرنيه بيمارستان چشم پزشكي نور اين خدمت را با حضور متخصصان كارآزموده و استفاده از پيشرفته ترين وسايل تشخيصي و درماني ارائه مي دهد.